سخت است یکرنگ ماندن دردنیایی که مردمانش برای پررنگ بودن ح