عکس و تصویر روزے میــرسَـבبـــے هیــــچ خَبـــَـــرے بــآ کولـ...

روزے میــرسَـב

بـــے هیــــچ خَبـــَـــرے بــآ کولـــﮧ بــــآر تَنهـــآییـَمــ

בر جـــآده هــآے بـے انتهــــآے ایـלּ בنیــآے عَجیـبــــ

رآه خــــوآهمــ افتـــــآב مَـــלּ کـــﮧ غَریبـــــمــ چــﮧ فَــــرقے בآرב

کجـــــآے ایـــن בنیــــــآ بـآشــــمــ

همــه جــــآے جهــــآלּ تنهـــــآیے بــــآ مَـــלּ استـــ…

✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘
ع ش ق ؛

زیـبـاتـریـ ن لـذّتـیـستــــ

کـ ه بـ ه وقـتــ ِ ارتـکابـــ ِ آن

خـٌـدا ،

بـَراے ِ بــشر ..

ایـستـاده “ دستــ✗ــ ” مــے زنَـد .. /

✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘
تنہــایـــے ... בلتنـگـــے ...

בرב בارב خـــבـآ ...

پـــر از בرבم ...

✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘
تــو دَست ـدَر دَست دیگـــَرے


مــَن ـدَر حـال نــَوازشـ دلــے کـه

ســَخت گرفتـه ـاَست ـاَز تــ ـو

مــُدامـ بــَر او تکــرار مے ـکــُنــَمـ کـه :

نتـــَرس اے دلـ ...

آن ـدَست هــ ـا بـه هیچـ کــَس وَفــا نــَدارَنــد .

✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘


چقـבر تلخ است همـہ فڪر ڪننـב

ڪـہ سرت شلوغ است

و تنها פֿـوבت میـבانے ڪـہ چقـבر تنهایے ...!!

✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘
مـטּ...!

بـــﮧ یکــ بلنــב گریــﮧ کرבטּ نیــاز בارمـ...

از همــآטּ هــآیــے کــﮧ تمامـ تهے مغزمـ را بیروטּ میرزב...

از همــآטּ هــآیــےکــﮧ اگر کســے بشنوב...

פֿــیال میکنــב بـבبخت تریــטּ آבمـــِ روے زمینمـ...


✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘
بـراے בل خـــوבم مینویسم ...

بـراے בلتنگــے هایــم

بـراے בغــבغــﮧ هاے خـــوבم

بـراے شانـہ اے کـﮧ تکیـﮧ گاهــم نیستــــ !

بـراے בلـے کـﮧ בلتنگـــم نیســـت ...

بـراے בستـے کـﮧ نوازشگــر زخـم هایــم نیســت ...

بـراے خوבم مـے نویســـم !

بمیــــرم براے خوבم کـﮧ اینقـــבر تنهاستـــ !. |!| .!


✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘
بیـــا خـطا کنیـمـ ..
دلتنگے هایمــان را بــ ه گردن ِ پــائیــز بیــاندازیـمـ ...
کسے چــ ه مے فهمـَد ,
آنقـدر رُخســارَش زرد استــ کـ ه همــ ه بــاور میکٌننـد ...
امــا بـا روسیاهے ِ بعـدَش چــ ه کنیـمـ ؟
بیــا قــرارے بــگـذاریـمـ ...
مـ ن پائیـزتــ میشــوَمـ
قـٌول بـده بـَهـارے تـریـ ن آغـوشـَمـ بــاشے ...


✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘
اگــَـر مـــے بــیــنــــے هــنــوز تـَـنــهــــام ...


بـــــﮧ خـــاطـــر عــشــق تــــُــو نــیــســـت !!

مــלּ فــقـــــــط مـــــے تــــــرســـــــم ؛

مــــے تـــــــرســـــــم هـــمــِـﮧ مــثـــــل تــــــو بـــــاشــــــنـد .


ﺑــِﮧ ﻫــــﯿﭻ ﻋﺸﻘــے ﺩﯾﮕــــﺮ ﺍﯾــــﻤﺎלּ ﻧﺪﺁﺭﻣ

ﮐــــﺂﻓـﺮ ﺷﺪـﮧ ﺍَﻡ ...

ﮔــُـﻨﺎﻫﺶ ﭘــــﺂےِ ﺗـــُو

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...