دستان خداکه باتوباشد، هیچکس تورادست کم نمیگیرد "دستانش تا