پارت⁹:)
از زبان دیانا :)
(:*همچنان دو هفته قبل از زمان حال ،بعد از دادن آزمون*:)