بچه ها میشه یکی برای ادامه فیک بهم کمک بکنه چیزی به ذهنم