هر از گاهی خودت را هَرَس کن،تمام سختیهایت، دردهایت، خاطرا