پیام سردار عاشورایی حاج محمد ابراهیم همت به جوانان