شرور مسلح و عامل مجروح کردن ۳ پلیس فیروزآباد به هلاکت رسی