🔺دیوارنگاره میدان ولیعصر: بانک ها غلط می کنند با پول مردم