اینم از وضع بازیگرای مملکتمون.بزن لایکو ب افتخار خودت ن ا