آدمیزاد فقط با آب و نان و هوا نیست که زنده است این را دان