من از صداها گذشتم ! روشنی را رها کردم رویای کلید از دستم