اگر به موانعی که بر سر راهتان سبز می شوند به شکل مشکل نگا