تنهایی خیلی دردناک استگاهی انسان را در گذشته متوقف می کندگاه...

تنهایی خیلی دردناک است

گاهی انسان را در گذشته متوقف می کند گاهی تو را می برد به عمق فاجعه ای که خودت هم تصور نمی کنی ... و تو شاید یک روز صبح کنار پنجره فارغ از همه ی انسان های اطراف برای فرار از این تنهایی اوج می گیری به سوی آسمان ... می دانی ! راستش را بخواهی تنهایی خطرناک ترین موجود دنیاست ...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...