فعلا با اين مشغول شو تا کله پاچه آماده بشه،،همشو نخوری،،،