یکی از انگیزه های مهم برای ایجاد رابطه با جنس مخالف، پاسخ