تبسم عشق گوشه ای از نگاه خداست به نگاه او میسپارمت...