عصر یک جمعه دلگیر دلم گفت بگویم / بنویسم که چرا عشق به ان