اینو بزار رو اواتارت ساجده همه دنبالت می کنن مطمئن باش