نه ساجده جون من جون هرکی دوس داری اینو بزار تو پروفایلت خ