برای همه خواهران وبرادرانم از خداوند منان آرامش وموفقیت خ