mikham liketon.konam har ki mikhad bege va har ki ax ghas