هی نگرانم پاییز تمام بشه و من فرصت نکرده باشم یک نوشته ی