↯××√•ببین عَــــمــویی⇨وآســِ مـآ نَگیــر زاویـــه×π