وقتی کم میارید میگین مسی هورمونی ,کاشکی رونالدو هورمونی ب