حوا که بغض کند…حتی خدا هم اگر سیب بیاورد….چیزی بجز آغوش ا