حضرت یوسف به خاطره اعتقاد و اعتمادی که به خدا داشت به طرف