خدایا شکرت که مثل خانوما نیستیم و وقتی صورتمونو میشوریم خ