بچه ها لطفا برام دعا کنید فردا امتحان دارم و خیلی میترسم