سوپ مرغ با خوراک مرغ و ماکارانی و 1عالمه پنیر پیتزا