اگر عقل امروز رو داشتم ، كارهاي ديروزم رو نمي كردم