شیرین ترین توت ها پای درخت میریزد در حالی که ما برای چیدن