صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم//تا بکی در غم تو ناله ی شب