امام علی علیه السلام: به خشم درآوردن و شرمنده ساختن دوست،