آدم ها کوله باری از خاطرات خوب و بد را با خود جا به جا می