آنقدر از کودکی بکن نکن های بی دلیل و بیجا شنیده ایم و آنق