قلب نیست لعنتی !!! چیزی است در دلم آویخته به بندی تاب می