اگه با پسر عمه تون رفتین تو یه جمع.... اولین کاری که می ک