تصاویری از تفحص ۱۷۵ غواص شهیدی که در عملیات کربلای ۴ با د