اینجا جم،همه اش تگرگ تا حالا برف نیومده!بعد چندین سال امر