شب خوبی برای تمام دوستان ارجمندم در زیر سایه خداوند متعال