وزیر بهداشت: دولت در راستای اهداف امام (ره)تمام توان خود