قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری.  قدر گل بلبل. شناسد قدر