. هنوز دلخوشم به “خدا نگهدارت” اگر نمی خواستی برگردی اصرا