این شعر رو تقدیم میکنم به روح آقا سید جواد که به خاطر ذکر