حرکت باحال رونالدو وقتی که مدافع سوئد خودشو به مصدومیت زد