وااااییییی دورت بگردم وای دردوبلات بخوره تو سرم خاله فدات