طرز بافت سبد به شکل مرغابتدا 6زنجیره میزنیم اونو میبندیم  با...

طرز بافت سبد به شکل مرغ

ابتدا 6زنجیره میزنیم اونو میبندیم با پایه بلند پرش میکنیم رج بعد در یک گندمی یه پایه ودر گندمی دیگه دوپایه میزنیم باید کفی سبد به شکل یک دایره باشه فقط باید مواظب باشید چین نخوره بعد از اینکه اندازه کف به دلخواه شما رسیدبا بافت پایه رو برای سبد دیواره درست میکنیم یعنی یه پایه رو یک زنجیره میزنیم واز پایین یک پایه رد میکنیم ودر پایه بعدی یه پایه رو میبافیم دورکار که تمام شد باید تا شش رج ببافین سپس برای دم در اخر سبد 15زنجیره میزنیم وبا پایه بست بست میزنیم باز 20 زنجیره میزنیم ودر پایه قبلی بست میزتیم دوباره15 زتجیره زده ودر همان مایه بست میزنیم در اینجا سبد تمام میشود
سر مرغ
برای سر مرغ 6 زنجیره زده ودر ان پایه بلند میزنیم رج دوم یک گندمی یک پایه وگندمی دیکه دوتا ما براس سر سه ردیف دانه ها را اضافه میکنیم بعد 6ردیف بدون اضافه کردن می بافیم ودر اخر شروع به کم کردن میکنیم قبل لز اینکه سر تمام شودر درون بافت رابا پشم شیشه یا هرچیزی پر میکنیم
نکته نباید سر را زیاد پر کنیم چون سنگین میشود وبافت سر با پایه کوتاه است

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار