▪️سگهای ولگرد به یه دختربچه دانش آموز توی روستای حصار شهر