المیحس بالعشگ بعیونه تلگه افراح...مومثل العشگ بعیونه الف حسر...

المیحس بالعشگ بعیونه تلگه

افراح...مومثل العشگ بعیونه الف حسره...کاتلنی خیالک وانت ماموجود..وعلی طیوفک احس روحی متحضره...شایلک حلم ضمیته خاف یضیع..حلم اطفال اخضر بَـ ـسّ حلم فقره..وی نفسک اریدک تفهم الموضوع..وتردلی بجوابک وصلت الفکره..افصل اسمک علیه ونشغل بیه..واطرزلک سنینی الحلوه والمره..یل بیه احسک وانت غیر احساس..لاتحسبنی عاشگ منغلب بامره..حاچینی بعقل وتشوف بیه شیوخ..واحسبنی اٍُّْحُـًٌّْٓٓــــــٍُّْْٰبـًْٰک♡هیج ع الفطره..!!! ♡تحیاتی.لکم اخیکم رضاابن اﻷهواز♡

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها